سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات  
محقق 
1372/01/01 
1379/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه  
محقق 
1379/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
محقق 
1377/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات ‏ 
محقق و پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیق مدرسه ولی ‏عصر عج ‏ 
محقق و پژوهشگر 
1374/01/01 
1377/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار ‏امام خمینی 
محقق و پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیق مدرسه ولی عصر (عج ) 
محقق 
1374/01/01 
1377/01/31 
علمی پژوهشی